İKAMET İZNİ


Türkiye’de vize veya vize muafiyetinin tanıdığı sürenin dışında veya doksan günden fazla ikamet etmek isteyen yabancıların ikamet izni alması zorunludur. İkamet izni 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (YUKK) ile düzenlenmiştir. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ikamet izni, bir anlamda yabancıların yasal bir hak olarak bir yerde belirli bir süre oturmalarının sağlanması anlamına gelmektedir.

İkamet İzni Başvurusu Nasıl Yapılır?

İkamet izni alabilmek için yabancı uyruklu kişilerin kanunda öngörülen şekilde usul ve süreçlerde başvurularını yapmaları ve talepte bulunduğu izin türünde koşulları taşımaları gerekmektedir. İkamet izni başvurusu, yabancıların e-ikamet sistemi üzerinden ilgili ikamet izin türüne başvurmalarına karşılık verilen randevu sistemiyle yürütülmektedir. Başvuran kişi randevu tarihinde bulunduğu il/ilçe Göç İdaresi Müdürlüğünde hazır bulunmalıdır. Bu süreç ikamet izninin uzatılması için de aynen geçerlidir. Süre uzatımının yapılabilmesi için ikamet izin süresinin dolmasına altmış gün kalmadan önce yeni başvuru yapılmalıdır.

Söz konusu kanun gereğince ikamet izni başvurularında refakat uygulaması kaldırılmıştır. Her yabancının başvurusu ve izin belgesi ayrı olarak düzenlenmektedir. Öte yandan yabancı kendisi doğrudan izin başvurusunda bulunabileceği gibi bir yasal temsilcisi aracılığıyla ya da avukatı aracılığıyla başvuruda bulunabilmektedir.

İkamet İzni Türleri ve İstenen Belgeler

Türkiye’de belirli bir süre ikamet etmek isteyen yabancıların talepleri de farklılık gösterebilmektedir. Buradan hareketle farklı ikamet izin türleri düzenlenmektedir. Bunlar; kısa dönem ikamet izni, aile ikamet izni, öğrenci ikamet izni, uzun dönem ikamet izni, insani ikamet izni ve insan ticareti mağduru ikamet izni olarak altı türde değerlendirilmektedir.

İkamet izin türlerinin hemen hepsinde ortak olarak istenen belgeler dışında ilgili ikamet talebine uygun farklı belgeler de istenmektedir. Tüm ikamet izinleri için istenen ortak belgeleri şu şekilde vermek mümkündür:

İkamet izni başvuru formu

• Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
• Dört (4) adet fotoğraf
• Geçerli sağlık sigortası
• Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkana sahip olunduğuna dair beyan.

Bu temel belgeler dışında ilgili ikamet izin türlerine göre ek olarak istenen belgeler şu şekildedir:

Kısa dönem ikamet izninde kalış sebebine bağlı olarak bilimsel araştırma amacıyla gelecekler için TC dış temsilciliklerinden alınmış amacına uygun vize; Türkiye’de taşınmaz malı bulunanlar için konutun şahsa ait olduğunu gösteren resmi belge; ticari bağlantı veya iş kuracaklar için davet mektubu veya benzeri belgeler; hizmet içi eğitim programlarına katılacaklar için eğitimin görüleceği kamu kurum veya kuruluşlarından alınacak eğitimin süresini ve yerini gösterir belge; staj amaçlı değişim programları kapsamında eğitim görecekler için ilgili kurumdan alınacak staj belgesi; turizm amaçlı kalacaklar için seyahat planı ve konaklama yerine ilişkin belge; tedavi görecekler için ilgili kamu veya özel hastanelerden alınacak, hastaneye giriş kaydı ve tedaviye ilişkin belge; idari makamların talebi için idari makamlardan alınacak kişinin Türkiye’de kalması gerektiğine dair imzalı belge; adli makamların talebi için kişilerin Türkiye’de kalmasının gerektiğine dair belge; yükseköğrenimini tamamlayıp altı ay içinde başvuru yapanlar için diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi; Türkçe dil kursuna katılacaklar için Türkçe dil kursu vermeye yetkili kurum ve kuruluştan alınacak eğitim belgesi.

En az sekiz yıl kesintisiz ikamet izni olanlar için uzun dönem ikamet izninde ortak belgeler dışında önceki ikamet izin belgelerinin fotokopileri; son üç yıl içerisinde sosyal yardımı alınmadığına dair belge; adli sicil kaydı, adres kayıt sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belge istenmektedir. Aile ikamet izni alacaklardan da kendileri ve destekçileri adına bazı belgeler istenmektedir.

6735 Sayılı Kanun ile 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun ilgili maddesi gereğince ikamet izni başvuruları yetkili kurumlar tarafından da yapılabilmektedir. Yetkili kurumlar Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından uygun şartları taşıyan ve yetkilendirilen kurumları işaret etmektedir. My Turkish ID Ankara, yabancılara ikamet izni sağlamada yardımcı olan yetkili kurumlardan biri olarak yabancılara destek olmaktadır.

Ülkemizde yatırım yapmak için gelip vatandaşlık isteyen yabancı ülke vatandaşlarının ciddi sorunlarla karşılaştığını gören My Turkish ID, bu sorunların çözümü ve kaliteli hizmet anlayışıyla hareket etmektedir. My Turkish ID, yabancı vatandaşların her türlü ikamet izni alma sürecinde başlangıçtan itibaren süreci en uygun koşullarda ve hızlı bir şekilde gerçekleştirerek kısa zamanda sonuca ulaşabilmektedir. Ankara’yı ve yabancıların sorunlarını iyi bilen My Turkish ID, olası sorunları da aynı derecede teşhis ederek zamanında gereken müdahaleleri yapmaktadır. Bu anlamda gerek teknik usuller gerekse hukuki altyapısı ile her yabancı vatandaşa Türkiye’nin kapılarının açılmasında, ülkeye yatırım yapılmasında gururla ön ayak olmaktadır.


© 2021 MY TURKISH ID. All Rights Reserved Designed by | OXIT