ÇALIŞMA İZNİ


Çalışma izni, Türkiye’ye çalışma ve ikamet için gelen yabancılara verilen belirli bir süreyi kapsayan izin belgesidir. 6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanununa göre Türkiye’ye çalışmak için gelen yabancıların çalışmaya başlamadan önce mutlaka izin almaları gerekmektedir. Bu izin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca resmi bir belge olarak düzenlenmekte ve belirli süre geçerli olmaktadır. İlk başvuruda verilen süre en çok bir yıl olmakla birlikte uzatma başvurusu talebiyle gelenlere ilk uzatmada en çok iki yıl, sonraki başvurularda ise en çok üç yıla kadar çalışma izni verilmektedir. Bu durum süreli çalışma izni kapsamına girmektedir.

Süresiz çalışma izni ise Türkiye’de uzun dönem ikamet izni veya en az sekiz yıl kanuni çalışma izni olan yabancıların başvuruları hâlinde verilebilmektedir. Ancak, yabancıların başvuru koşullarını taşıyor olması tek başına kişilere mutlak hak sağlamaz.

Süreli ve süresiz çalışma izni dışında bağımsız çalışma izni de düzenlenebilmektedir. Bağımsız çalışma izni, profesyonel meslek grubunda olanlara diğer kanunlardaki şartları yerine getirmek koşuluyla verilebilmektedir. Bağımsız çalışma izni başvurularında Türkiye’ye gelecek yabancıların eğitim düzeyi, mesleki deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı, Türk ekonomisine, yatırımlara ve istihdama etkisi ve Bakanlıkça belirlenecek diğer hususlar kriter olarak belirlenmiştir. Bu izin türü çalışmanın gereği olarak geçicidir ve belirli sürelidir.

Çalışma İzni Hangi Bakanlıklardan Alınabilir?

Çalışma izni ile ilgili TBMM’de kabul edilen 6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu 13.08.2016 tarihinde Resmî Gazete ’de yayınlanarak güncellenmiştir. Bu Kanunun 27. maddesinin 7. fıkrası ile 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkındaki Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. Söz konusu kanuna göre konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilendirilmiştir. Ancak bazı durumlar istisna kabul edilmektedir. Buna göre ilgili teknik altyapı çalışmaları henüz tamamlanmamış olduğundan üniversitelerde görevli akademik personele YÖK, kendi bünyesindeki opera ve tiyatrolarda görev yapacak sanatçılara Kültür ve Turizm Bakanlığı, profesyonel sporculara ise Gençlik ve Spor Bakanlığı çalışma izni vermektedir. Teknik altyapı süreci tamamlandığında çalışma izninin verilmesi tamamen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına devredilmiş olacaktır.

Kanuna göre Türkiye’de yabancı uyruklu bir kişiyi çalıştırabilmek için ilgili Bakanlığın izninin alınması zorunludur. Geçerli çalışma izni belgesi alınmayan yabancı çalışanlar hakkında cezai ve idari işlem uygulanmaktadır. Bu duruma düşen yabancıların Türkiye’ye girişi, pasaport, vize ve ikamet izinleri kontrol edilerek durumları uygun olmayanlar sınır dışı edilmektedirler.

Çalışma izni belgesinin alınması aynı zamanda ikamet izni yerine de geçmektedir. Ancak kişinin şartlı mülteci ve geçici koruma statüsünde bulunması hâlinde düzenlenmişse çalışma izni, ikamet izni yerine geçmemektedir.

Çalışma İzni Başvuruları Nasıl Değerlendirilir?

Çalışma izni başvuruları ilgili Bakanlık bünyesinde evrakların tam olması hâlinde başvuru tarihinden itibaren en geç otuz gün içerisinde sonuçlandırılmaktadır. Bakanlık, çalışma izni başvurusu kararını olumlu veya olumsuz olarak yurtdışından gelen başvurularda başvuruyu yapan yabancıya bildirmek üzere Dışişleri Bakanlığı kanalıyla, ilgili TC. Dış Temsilciliğine bildirir. Türkiye’de yapılan başvuru sonucu ise doğrudan işverene bildirilir.

Başvurunun değerlendirilmesi tamamen belirli bir işyeri veya işletme üzerinden gerçekleştirilmektedir. Yani yabancılar istedikleri herhangi bir işyerinde çalışabilmelerine imkân veren bir izin sistemine göre hareket edemezler.

Çalışma izni verilirken aynı zamanda pasaport bitim tarihine de dikkat edilmektedir. Buna göre ilgilinin talebi pasaport bitim tarihinden altmış gün önceki tarihi aşmayacak şekilde düzenlenmektedir. Öte yandan, çalışma izni başvuru tarihi itibarıyla altmış günden az süreli pasaport ve pasaport yerine geçen belgeyle yapılan çalışma izin başvuruları işleme alınmamaktadır.

Nasıl Çalışma İzni Temin Edebilirim?

Yabancılara çalışma izin belgesinin temini, yetkili kuruluşlar kanalıyla yapılabilmektedir. My Turkish ID, yabancıların çalışma izni almaları sürecinde destek sağlamaktadır. Gerek başvuru gerekse değerlendirme döneminde süreci usul ve esaslarına uygun hâlde geliştirmekte ve takip etmektedir. Uzman ve deneyimli ekibiyle My Turkish ID, sürecin en kısa sürede çözümlenmesi ve sonuçlandırmasında hızlı ve güvenilir bir hizmet akışı sergilemektedir. My Turkish ID’nin ilgili Bakanlığın bulunduğu Ankara merkezli bir işletme olması, hizmetin sağlanmasında hız ve pratik sonuçlara ulaşabilmesini sağlamaktadır.


© 2021 MY TURKISH ID. All Rights Reserved Designed by | OXIT