Genel Bilgi ve Yeni Uygulama
İsim denklik belgesi işlemleri, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 75’inci maddesi hükümleri doğrultusunda Genel Müdürlüğümüz ve ilçe nüfus müdürlüklerince yürütülmektedir. 2012 yılından günümüze kadar yürütülen isim denklik belgesi işlemleri ve Genel Müdürlüğümüz bilgi işlem alt yapısı birlikte değerlendirilerek, isim denklik belgesi işlemlerinin e-Vatandaşlık Sistemi ve MERNİS’de yapılan yazılım geliştirme çalışmaları ile elektronik ortama taşınması amaçlanmış, yazılım geliştirme çalışmaları tamamlanarak 20/01/2017-01/03/2017 tarihleri arasında Bursa iline bağlı ilçe nüfus müdürlüklerinde pilot uygulama yapılmıştır. İsim denklik belgesi işlemlerinin elektronik ortamda yürütülmesi, Genel Müdürlüğümüze yapılan isim denklik belgesi başvurularının yerleşim yeri ilçe nüfus müdürlüklerine yapılması, isim denklik belgesinin MERNİS üzerinden düzenlenmesi ve ilçe nüfus müdürlükleri tarafından onaylandıktan sonra ilgililerine teslim edilmesi, işlemlerin daha hızlı ve etkin bir şekilde sonuçlanmasına büyük katkı sağlayacaktır. Bu nedenle;
  • 24/04/2017 tarihinden önce Genel Müdürlüğümüze ulaşan isim denklik belgesi taleplerinin sisteme girişi yapılarak, ilgililerin yerleşim yerinin bulunduğu ilçe nüfus müdürlüğüne elektronik ortamda iletilecektir.
  • 24/04/2017 tarihinden itibaren vatandaşlarımız tarafından dilekçe ile Genel Müdürlüğümüze yapılan isim denklik belgesi talepleri kabul edilmeyeceğinden, vatandaşlarımızın isim denklik belgesi başvurularını ilçe nüfus müdürlüklerine yapmaları gerekmektedir.
  • 24/04/2017 tarihinden itibaren Türk vatandaşlığını kazanmadan önceki ad ve önceki soyad bilgilerini gösterir isim denklik belgesinin MERNİS üzerinden ilçe nüfus müdürlüklerince düzenlenecektir.
İlçe nüfus müdürlüklerine yapılan isim denklik belgesi başvuru durumları, İsim Denklik Belgesi Başvuru Durumu Sorgulama, Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü, Vatandaş Etkileşim Merkezi ya da 199 nolu telefon numarasından isim denklik belgesi düzenlenmesi talep edilen kişiye ait bilgiler ile sorgulanabilir.

Türk vatandaşlığını sonradan kazanan kişilerin, Türkçe ad ve soyad seçmeleri halinde önceki ad ve önceki soyad bilgileri nüfus kayıtlarına işlenmektedir.

İsim Denklik Belgesi, sonradan Türk vatandaşlığını kazanan kişiler ile bunların alt soyları, üst soyları veya eşlerinin talepleri halinde nüfus kayıtlarına dayanılarak düzenlenen, ilgililerin önceki ad ve önceki soyad bilgileri ile Türk vatandaşlığını kazanma kararına ilişkin bilgileri gösterir belgedir.​

​İsim Denklik Belgesi başvuruları, yerleşim yeri ilçe nüfus müdürlüklerine yapılır. Ancak Genel Müdürlükçe gerekli alt yapının sağlanması halinde güvenli elektronik ortamda da yapılabilir.

Genel Müdürlüğe doğrudan yapılan başvurular işleme alınmaz.

​İsim denklik belgesi başvurusu, geçerli Nüfus Cüzdanı ya da Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ve isim denklik belgesi talep edilen kişinin T.C. Kimlik Numarası ile yerleşim yeri ilçe nüfus müdürlüklerine yapılır.

İsim denklik belgesi başvurusu esnasında başvuru sahibi ile talep edilen kişi arasında eş, alt soy ve üst soy bağı olup olmadığı kontrol edilir. Bağ yoksa özel vekâletname bilgileri istenir. İsim Denklik Belgesi Talep Formu MERNİS’den dökülüp, başvuru sahibine imzalatıldıktan sonra isim denklik belgesi düzenlenmesi işlemine geçilir.

Gerekli bilgi ve belgeler ile ilçe nüfus müdürlüğüne başvurulması halinde ilçe nüfus müdürlüğünce gerekli kontrol yapılıp, İsim Denklik Belgesi Talep Formu başvuru sahibine imzalatıldıktan sonra;

a) İsim denklik belgesi talep edilen kişinin nüfus kaydındaki vatandaşlık olay bilgilerinin İsim Denklik Belgesi düzenlenmesine elverişli olması halinde, İsim Denklik Belgesi imzaya yetkili kişi tarafından imzalanıp onaylandıktan(mühürlendikten) sonra başvuru sahibine verilir.

b) İsim denklik belgesi talep edilen kişinin nüfus kaydında vatandaşlık olayının bulunmaması ve hata/eksik bulunduğu tespit edilmesine rağmen ilçe nüfus müdürlüğünce düzeltilememesi/tamamlanamaması halinde isim denklik belgesi başvurusu sistem üzerinden inceleme/araştırma yapılmak üzere Genel Müdürlüğe gönderilir. 

Genel Müdürlükçe yapılan inceleme/araştırma sonucunda, başvuru sonucu sistem üzerinden başvuru sahibinin yerleşim yeri ilçe nüfus müdürlüğüne iletilir. İlçe nüfus müdürlüğünce başvuru sahibine seçmiş olduğu iletişim kanalı yoluyla bilgi verilir.

İsim Denklik Belgesi, sonradan Türk vatandaşlığını kazanıp da nüfus kayıtlarında önceki ad ve önceki soyad bilgileri bulunan kişilere düzenlenebilir.

İsim Denklik Belgesi, ilçe nüfus müdürlüklerince düzenlenir.

  1. ​Sonradan Türk vatandaşlığını kazanan kişilerin önceki ad ve önceki soyad bilgilerini gösterir isim denklik belgesini; kaydın sahipleri veya bunların eşleri ile veli, vasi, alt ve üst soyları ya da bu kişilere ait özel vekâletname ibraz edenler talep edebilir.
     
  2. Kurumlar ve tüzel kişiler, Türk vatandaşlığını kazanan kişilerin önceki ad ve önceki soyad bilgilerini Kimlik Paylaşımı Sistemi(KPS)’nden elektronik ortamda temin ederler.
     
  3. Birinci maddede sayılan kişiler dışında kalan üçüncü şahıslar, sonradan Türk vatandaşlığını kazanan kişilerin İsim Denklik Belgesini talep edemezler.

İsim Denklik Belgesi
Türk vatandaşlığını kazanan kişinin nüfus kaydındaki vatandaşlık olay bilgilerinin İsim Denklik Belgesi düzenlenmesine elverişli olması halinde, İsim Denklik Belgesi düzenlenir.

İsim Denklik Belgesi ve Pasaport Örneği

Türk vatandaşlığını kazanan kişinin nüfus kaydındaki vatandaşlık olay bilgilerinde Türk vatandaşlığını kazanma karar bilgileri olmasına rağmen, ilgilinin nüfus kaydına önceki ad ve önceki soyad bilgileri işlenememesi halinde, Türk vatandaşlığını kazanma kararını gösterir belge ile birlikte duruma göre sisteme taranan “Passeport D’emigration” ya da “Laisser-Passer Pour Etrangers” belgesinin örneği sistem üzerinden ilçe nüfus müdürlüğüne gönderilir.

İlçe nüfus müdürlüğünce, İsim Denklik Belgesi başvuru sonucu ve Genel Müdürlükçe taranan belgelerin çıktısı alınarak imzaya yetkili kişi tarafından imzalanıp onaylandıktan(mühürlendikten) sonra başvuru sahibine seçmiş olduğu iletişim kanalı yoluyla gönderilir ya da teslim alması için bilgi verilir. 

İsim Denklik Belgesi Başvuru Sonucu (Olumsuz Olması Halinde)
İsim Denklik Belgesi düzenlenmesi talebinde bulunulan kişi hakkında yapılan inceleme/araştırma sonucunda, İsim Denklik Belgesinin düzenlenememe sebebine ilişkin başvuru sistem üzerinden ilçe nüfus müdürlüğüne gönderilir.

İlçe nüfus müdürlüğünce, İsim Denklik Belgesi başvuru sonucu çıktısı alınarak imzaya yetkili kişi tarafından imzalanıp onaylandıktan(mühürlendikten) sonra başvuru sahibine seçmiş olduğu iletişim kanalı yoluyla gönderilir ya da teslim alması için bilgi verilir

İsim Denklik Belgesi
Türk vatandaşlığını kazanan kişinin nüfus kaydındaki vatandaşlık olay bilgilerinin İsim Denklik Belgesi düzenlenmesine elverişli olması halinde, İsim Denklik Belgesi düzenlenir.

İsim Denklik Belgesi ve Pasaport Örneği

Türk vatandaşlığını kazanan kişinin nüfus kaydındaki vatandaşlık olay bilgilerinde Türk vatandaşlığını kazanma karar bilgileri olmasına rağmen, ilgilinin nüfus kaydına önceki ad ve önceki soyad bilgileri işlenememesi halinde, Türk vatandaşlığını kazanma kararını gösterir belge ile birlikte duruma göre sisteme taranan “Passeport D’emigration” ya da “Laisser-Passer Pour Etrangers” belgesinin örneği sistem üzerinden ilçe nüfus müdürlüğüne gönderilir.

İlçe nüfus müdürlüğünce, İsim Denklik Belgesi başvuru sonucu ve Genel Müdürlükçe taranan belgelerin çıktısı alınarak imzaya yetkili kişi tarafından imzalanıp onaylandıktan(mühürlendikten) sonra başvuru sahibine seçmiş olduğu iletişim kanalı yoluyla gönderilir ya da teslim alması için bilgi verilir. 

İsim Denklik Belgesi Başvuru Sonucu (Olumsuz Olması Halinde)
İsim Denklik Belgesi düzenlenmesi talebinde bulunulan kişi hakkında yapılan inceleme/araştırma sonucunda, İsim Denklik Belgesinin düzenlenememe sebebine ilişkin başvuru sistem üzerinden ilçe nüfus müdürlüğüne gönderilir.

İlçe nüfus müdürlüğünce, İsim Denklik Belgesi başvuru sonucu çıktısı alınarak imzaya yetkili kişi tarafından imzalanıp onaylandıktan(mühürlendikten) sonra başvuru sahibine seçmiş olduğu iletişim kanalı yoluyla gönderilir ya da teslim alması için bilgi verilir